بتن > بتن آماده

بتن آماده

در ساخت بتن کارگاه به جای پیمانه کردن ومخلوط نمودن مصالح در کارگاه ،با استفاده از یک مرکز بتن سازی بتن به صورت آماده  وپیش مخلوط شده به کارگاه آورده می شود.
مزایای این روش بتن سازی نسبت به روش بتن سازی در کارگاه چنین است:
1-    کنترل کیفیت بالا و نزدیک باعث کاهش تغییرات در خواص بتن سخت شده می شود.
2-    استفاده در کارگاه های با فضای کم و شلوغ یا در راه سازی ها که امکان دپوی مصالح وساخت بتن دشوار است
3-    استفاده از کامیون های مخلوط کن که در طول حمل از جدایی دانه ها وکاهش کارایی جلوگیری می کند
4-    راحتی در ساخت مقادیر کم بتن وبتن ریزی متناوب
قیمت بتن آماده به علت اینکه به عنوان یک کالا خریداری می شود، کمی بیش از بتن معمولی ساخته شده در کارگاه است.اما این افزایش قیمت با صرفه جویی که در سازماندهی کارگاه در بتن ریزی ،هزینه ناظر بتن ومقدار سیمان می شود ،جبران می گردد.بتن آماده دارای کنترل کیفیت بهتر نسبت به بتن ساخته شده در کارگاه است ،لذا بتنی به مراتب مرغوبتر وبا تغییراتی کمتر تحویل می دهد.بتن آماده به یکی از چهار طریق ذیل تهیه می شود.
1-    قسمتی ازاختلاط در مخطوط کن ثابت وقسمتی از آن در تراک میکسر انجام میشود
2-    عمل اختلاط به طور کامل در تراک میکسر انجام می شود
3-    تمای عملیات ساخت در بتن ساز مرکزی انجام شده وبتن ساخته شده با تراک میکسر و متناسب با سرعت همزدن به محل کار منتقل می شود.
4-    اختلاط حجمی مصالح به صورت خشک در میکسر متحرک انجام شده و آب به صورت پیوسته به جام  مخلوط کن اضافه می شود. در صورتی که بتن آماده به روش اول ساخته شود،می بایست 70تا 100دور گردش با سرعت اختلاط توصیه شده توسط کارخانه ،کرده وساخته شود.گردش با سرعت اختلاط نباید از 100دور بیشتر شود.گردش بیش از 100دور می بایست با سرعت هم زدن انجام شود ،در این حالت حداکثر زمان حمل یک ساعت و سی دقیقه بوده وحداکثر تعداد دور (بعد از اضافه کردن آب به مصالح سنگی وسیمان یا اضافه نمودن سیمان به مصالح سنگی وآب )سیصد دور خواهد بود.حجم بتن در این حالت نباید از آن حجمی که توسط کارخانه سازنده تراک میکسر معرفی شده ،بیشتر شود.

 

مواد تشکیل دهنده ی بتن

مواد تشکیل دهنده بتن


اطلاعات بیشتر

مقاومت فشاری بتن و عوامل موثر بر آن

مقاومت فشاری بتن و عوامل موثر بر آن


اطلاعات بیشتر

عوامل موثر برکارایی بتن

عوامل موثر برکارایی بتن


اطلاعات بیشتر

پایایی بتن

پایایی بتن


اطلاعات بیشتر

مقاومت بتن در برابر سایش

مقاومت بتن در برابر سایش


اطلاعات بیشتر

بتن پیش تنیده

بتن پیش تنیده


اطلاعات بیشتر

نفوذ ناپذیری بتن

نفوذ ناپذیری بتن


اطلاعات بیشتر

بتن آماده

بتن آماده


اطلاعات بیشتر

حداکثر زمان حمل بتن

حداکثر زمان حمل بتن


اطلاعات بیشتر

باز کردن قالب ها

باز کردن قالب ها


اطلاعات بیشتر

پایه های اطمینان

پایه های اطمینان


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی اجرایی ساختمان

بتن ریزی اجرایی ساختمان


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در هوای سرد

بتن ریزی در هوای سرد


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در هوای گرم

بتن ریزی در هوای گرم


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در زیر باران

بتن ریزی در زیر باران


اطلاعات بیشتر

بتن ریزی در زیر آب

بتن ریزی در زیر آب


اطلاعات بیشتر

درز انبساط

درز انبساط


اطلاعات بیشتر

درز انقباض

درز انقباض


اطلاعات بیشتر

درز انقطاع

درز انقطاع


اطلاعات بیشتر

بتن های مخصوص

بتن های مخصوص


اطلاعات بیشتر